Олешківський заклад загальної середньої освіти №3


 Понеділок 28 Вересня 2020

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу 
Директор школи
Івашкова Алевтина Василівна
Адреса школи
Олешки, вул. Центральна, 13
Ел. адреса школи
Тел.: 0953217601 (директор) 8.00 - 17.00
           0554245369 (бухгалтерія) 8.00 -17.00

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА (І частина)

                                   Додаток №2

                                                                    до наказу від 09.08.2018 р, №66

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

КЗ «Олешківська спеціальна загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради»
 

Цією Антикорупційною програмою КЗ «Олешківська спеціальна загально освітня школа І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради» проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

 

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності школи.

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційна програма затверджується наказом директора школи  після її обговорення з працівниками і посадовими особами.

5. Антикорупційна програма КЗ «Олешківська спеціальна загальноос вітня школа І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради» перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб та розміщується на сайті школи.

 

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками школи, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника.

2. Антикорупційна програма також застосовується навчальним закладом у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) засновники юридичної особи (далі - засновники );

2) керівник закладу;

3) відповідальна особа  за реалізацію Антикорупційної програми

4) посадові особи всіх рівнів та інші працівники школи.

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності школи

1. Перелік антикорупційних заходів

1. Навчальний заклад забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності школи;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності школи.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами школи є:

- знайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

- антикорупційна перевірка ділових партнерів;

- положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

- критерії обрання ділових партнерів навчального закладу;

- обмеження щодо підтримки навчальним закладом політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

- механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

- здійснення відповідальною особою та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

- процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

- норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

-  механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

- обмеження щодо подарунків;

- нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

 

2. Періодична оцінка корупційних ризиків

1. Навчальний заклад не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3. Оцінка корупційних ризиків у школі проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).

Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником.

До складу комісії входять відповідальна особа (голова комісії), керівники структурних підрозділів навчального закладу, а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з відповідальною особою.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків, за ініціативою відповідальної особи, до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники школи, а також незалежні експерти чи спеціалісти за їх згодою.

Відповідальна особа, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків у навчальному закладі.

4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності керівника та працівників школи.

5. Корупційні ризики у діяльності школи поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності юридичної особи. Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими навчальний заклад перебуває у ділових правовідносинах.

6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності навчального закладукомісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії. Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику, засновникам юридичної особи і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам юридичної особи, а також може бути оприлюднений на веб-сайті юридичної особи.

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків відповідальна особа виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності навчального закладу

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури відповідальна особ для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені юридичної особи, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

 

2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку школи, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються навчальним закладом.

3. Ділові партнери школи обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

 

4. Для повідомлення працівників школи про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відповідальна особа розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні школи та на офіційному веб-сайті. Така інформація повинна містити: номер телефону для здійснення повідомлень  та адресу електронної пошти школи.

 

5.Відповідальна особа КЗ «Олешківська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради»  веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником.

 

IV. Норми професійної етики працівників навчального закладу

 

1. Працівники школи під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

2. Працівники діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

3. Працівники сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна навчального закладу.

4. Працівники школи не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

5. Незважаючи на особисті інтереси, працівники школи утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва школи, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

6. Працівники самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник школи вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника навчального закладу, або її засновників  та відповідальну особу.

V. Права і обов’язки засновників та працівників навчального закладу

(крім відповідальної особи)

 

1. Засновники, керівник, працівники та інші особи, що діють від імені навчального закладу, мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до відповідальної особи за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

2. Засновники, керівник, працівники зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів школи;

3) невідкладно інформувати відповідальну особу, керівника або засновників про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками школи або іншими фізичними або юридичними особами, з якими навчальний заклад перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю школи;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю школи.

3. Працівникам та керівнику забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно навчального закладу чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та навчальним закладом;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами навчального закладу, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників школи з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та школою;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника школи до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з навчального закладу особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником закладу (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник школи зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників школи;

4) письмово повідомити про пропозицію відповідальну особу та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника школи.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та відповідальної особи або її безпосереднім керівником чи керівником закладу.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником закладу або відповідальною особою, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника закладу у разі його відсутності.

6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені закладу, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю навчального закладу. Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику навчального закладу щодо пропозицій подарунків від імені школи в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник школи  протягом одного робочого дня письмово повідомляють відповідальну особу.

ДАЛІ

«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Календарні свята та події. Спілкуємося українською
 • ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР

 • Канікули
  Осінні: з 26.10.20 по 01.11.20
  Зимові: з 25.12.20 по 10.01.21
  Весняні: з 22.03.21 по 28.03.21
 • Навчальний рік закінчується
  28 травня 2021 року
 • НАЦІОНАЛЬНА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"
  з попередження домашнього 
   насильства, торгівлі людьми  та гендерної дискримінації:
 • 116123
 •         (з мобільних)
 • 0 800 500 335
 • (зі стаціонарних та мобільних)
 • БЕЗКОШТОВНО. АНОНІМНО.
 • ЦІЛОДОБОВО. КОНФІДЕНЦІЙНО.

Яндекс.Погода
00:06:05

Портфоліо вчителя Кір'ян І Д

 • Перегляди:
 • Всього коментарів: 0
 • Рейтинг: 5.0

Архів записів

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
 
Группа «Олешківська спеціальна загальноосвітня школа»
Facebook Group · 246 учасників
Приєднатися до групи
 
 координати закладуwebpage hit counter
webpage hit counter